Startpagina  | Terug  |   © 2006
 
 

Hoe word je een succesvol manager?

De meeste lijnmanagers en hoofden van afdelingen zijn in hun functie gegroeid. Als een primus interparis werken zij dagelijks op het snijvlak van strategie en operatie. Collegae kijken jaloers naar hen op en vragen zich af "Waarom zij wel en ik niet?". Sommige managers groeien ook nog eens door. Stap voor stap bestijgen zijn de ladder van succes. Wat maakt hen succesvol? Waarom bereikt de een de top en de ander niet? Ter verkenning van mogelijke antwoorden op dit vraagstuk laten we een aantal mogelijke succesfactoren in willekeurige volgorde de revue passeren.

Leider zijn

Benoemd worden tot manager of leidinggevende betekent niet automatisch dat men ook een leider is of op zijn minst als leider erkend wordt. In een eerder artikel stonden we daar al eens bij stil. Zichtbaar zijn, verantwoordelijkheid nemen, het goede voorbeeld geven, responsief en aanspreekbaar zijn, durven communiceren, 'voorop gaan in de strijd': leiderschap is in de praktijk zo makkelijk nog niet vorm te geven. Managers die draagvlak hebben in de organisatie krijgen over het algemeen meer gedaan.

Time management en doelgerichtheid

De beschikbare tijd optimaal besteden. Daar gaat het om bij time management. Het begint bij zelfkennis. Weten wat uw eigen valkuilen zijn, zoals perfectionisme of juist het gebrek eraan. Daarnaast moet men weten wat men wil en met focus aan de slag gaan met die doelstellingen. De eigen tijd beheersen en zich niet door anderen laten leiden. Prioriteiten stellen en planmatig werken. Open deuren, maar onmisbare competenties voor elke manager die wat wil bereiken.

Situationeel acteren

Situationeel leiderschap is een onomstreden kerncompetentie voor succesvolle managers. Maar de situationele eis zou verder doorgevoerd moeten worden. Zo heeft een succesvol manager baat bij situationeel gedrag en situationele communicatie. Laten we het situationeel acteren noemen. Maak in de organisatie bijvoorbeeld onderscheid in de volgende drie typen collegae:

 1. De collega bij wie u draagvlak moet creëren en aan wie u verantwoording aflegt.
 2. De collega bij wie u draagvlak moet creëren.
 3. De collega met wie u niets te maken heeft.

De driedeling bepaalt hoe u met uw collegae omgaat en hoeveel tijd u aan ze besteedt. Er zijn genoeg managers die zich gedragen alsof ze alleen collegae van de derde soort hebben. Noem het afstandelijkheid, arrogantie, autisme of verlegenheid: het draagt in elk geval niet bij tot succesvol management.

Zelfreflectie

Kijk eens wat vaker in de spiegel van de manager. Uw eigen spiegel. Zelfkritiek, reflectie van het eigen functioneren en het relativeren van het eigen ego kunnen ertoe bijdragen dat u zelf tot optimalisatie van uw eigen functioneren komt. Het erkennen van de eigen mogelijkheden en de onmogelijkheden maakt het mogelijk dat u weet wat u zelf moet doen en wat u beter kunt delegeren. Het helpt ook bij het samenstellen van uw eigen management team.

Ambitie

Het begint met ambitie volgens een bekende bank. Niet onwaarschijnlijk. Ambitie is de wil om iets te bereiken. Ambitie is een belangrijke motor voor intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is een effectieve en duurzame brandstof voor het uitvoeren van uw werk. Ambitie impliceert ook dat u een visie op uw eigen toekomst of de toekomst van uw organisatie heeft.

Concrete visie en strategie

Zonder visie geen strategie. Zonder strategie geen tactiek. Zonder tactiek geen doelgerichte actie. Nogal wat managers wordt verweten dat zij geen visie hebben. Dat betekent in de praktijk vaak dat de visie er inderdaad niet is, dat de visie onvoldoende concreet is of dat de visie niet gecommuniceerd wordt. Medewerkers baseren hun vertrouwen op het management vaak op het vermogen van het management om continuďteit te bewerkstelligen. Zonder een communiceerbare visie is het lastig om de eigen toekomst te beďnvloeden.

Gecertificeerde kennis

Iedereen die extern solliciteert wordt met de neus op de feiten gedrukt: de juiste diploma's en de juiste opleidingen worden als voorname criteria gehanteerd bij het selecteren van de nieuwe manager of leidinggevende. Kennis is natuurlijk ook belangrijk. Kennis en kunde op elk deelaspect van management zijn waardevolle instrumenten in het dagelijks werk van elke directeur of manager.

Praktijkervaring

Theorie is leuk, maar het is niets waard als het niet wordt gecombineerd met praktische inzichten. De transfer van theorie naar praktijk is vaak geen sinecure. In de loop van de jaren ontwikkelen managers gevoel voor zaken als communicatie, leidinggeven, presenteren, motiveren en het hanteren van conflicten. Dat zijn zaken die je in een opleiding niet kunt leren. Ervaring leidt tot inzicht. Inzicht maakt het verschil tussen de beginnende automonteur die technisch perfect weet hoe een motor functioneert en de ervaren monteur die aan het geluid van een motor kan horen wat er mis is. Praktijkervaring is dus onmisbaar om succesvol(ler) te kunnen zijn.

Geluk hebben

Al die genoemde factoren hier zijn vast erg belangrijk en dragen vast allemaal bij tot het succes van een manager, maar geluk is een niet te onderschatten factor bij succes. 'Succes kun je afdwingen' denkt u wellicht. Misschien. 'Geluk is met de dommen' is echter ook een bekend spreekwoord. Hoe het ook zij, het verschil tussen succes en een mislukking is vaak erg klein. Een beetje geluk of pech dan net het verschil maken. Op de juiste plaats op het juiste moment aanwezig zijn blijkt voor veel carričres van doorslaggevend belang.

Politiek bedrijven

Weten wat je zegt, wanneer je het zegt en tegen wie je het zegt. Weten wat je doet, wanneer je het doet en ten koste of ten gunste van wie je het doet. Politiek bedrijven is een kunst op zich. In veel (publieke) organisaties is een beetje politiek gevoel onmisbaar om overeind te blijven en verder te komen. Dat vinden althans veel managers. Er zijn ook managers die zeggen dat oprechtheid, eerlijkheid, duidelijkheid en voortvarendheid veel krachtiger instrumenten zijn dan welke politieke strategie ook. Politiek in organisaties gaat immers vaak om het ontlopen van verantwoordelijkheid in plaats van het nemen van verantwoordelijkheid.

Netwerken

In staat zijn om een relatie aan te knopen, uit te bouwen, te onderhouden en gericht in te zetten. In staat zijn om een netwerk op te bouwen en dit netwerk te onderhouden. Buiten de organisatie, maar ook erbinnen. Een belangrijk aspect van management om succesvol te zijn in het werk, maar ook om succesvol een carričre op te bouwen. Business moet gegund worden. Misschien is dat met promoties nog wel veel meer het geval.

Inspiratie en zingeving

Er is onder managers veel aandacht voor onderwerpen van meer spirituele aard. Zingeving als drijfveer, als intrinsieke motivator, is voor veel managers erg belangrijk. Waarom doe ik wat ik doe? Wat bevredigt mij in mijn werk? Heeft mijn werk maatschappelijke waarde? Door welke zaken word ik geďnspireerd? Ben ik een inspiratiebron voor anderen? Niet alles is in getallen uit te drukken. Inzicht in de eigen drijfveren en motivatoren en inzicht in de drijfveren van anderen kan prestatieverhogend werken.

Succes hebben

Het beste bewijs van uw deskundigheid is het aantoonbare succes dat u heeft bereikt. Het bereiken van targets, het realiseren van kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen, het bewerkstelligen van groei en het vergroten van de rentabiliteit: voor veel mensen is het een graadmeter voor uw management capaciteiten. Zorg er daarom voor dat uw resultaten als succesvol worden erkend en wees niet te bescheiden over uw aandeel in dat succes. Het is mooi dat u over fantastische competenties beschikt, maar uiteindelijk gaat het erom wat u met die competenties bereikt.

Persoonlijke marketing

Er zijn nogal wat managers die misschien in de praktijk niet optimaal presteren, maar die wel in staat zijn om zichzelf maximaal 'te verkopen'. Anderen, binnen en buiten de organisatie, zien u als een product. Een product waarover men een mening heeft. Een product dat men kan inzetten of vermijden. Een product dat waardevol is of juist niet. Het is dan ook belangrijk dat u zichzelf op de juiste wijze profileert op de interne en externe markt. Zichtbaarheid, exposure, bekendheid: de juiste profilering vergroot uw kansen op een succesvolle carričre. Uw 'top of mind'-bekendheid bepaalt of er op het cruciale, beslissende moment aan u wordt gedacht of aan een concurrent.

Ondernemerschap

Niet elke ondernemer is een goede manager en ook omgekeerd geldt dat managers niet per definitie goede ondernemers zijn. Ondernemerschap houdt in dat men op verantwoorde wijze risico's durft te nemen. Ondernemerschap impliceert dat u het belang van bedrijfscontinuďteit op de korte en lange termijn onderkent en dat u alles zult ondernemen om die continuďteit te realiseren. U handelt daarbij pro-actief, volhardend en met overtuiging.

Gezond verstand

Uiteindelijk komt het er bij management op neer dat men de rust bewaart en dat men op basis van gezond verstand acteert. Met logica, rust en wat zelfvertrouwen kan men elke situatie de baas zijn. U weet wat uw verantwoordelijkheid is en als u handelt op basis van deze verantwoordelijkheid dan is dat vaak al voldoende. Veel management literatuur en veel opleidingen leren u wat in uw hart eigenlijk al weet of op zijn minst zelf ook had kunnen beredeneren. Als u uw klanten weet te bereiken, ervoor zorgt dat uw medewerkers hun werk uitvoeren en als 'er meer geld binnenkomt dan eruit gaat', dan heeft u als manager al heel wat bereikt.

Conclusie

Al met al treft u hierboven een aantal belangrijke succesfactoren aan voor managers. Niet elk aspect is in elke situatie voor elke manager even relevant. Veel is afhankelijk van de context waarin men werkzaam is. Zo kan men bijvoorbeeld onderscheid maken in MKB-omgevingen, grootzakelijke omgevingen en publieke instellingen. Voor elke situatie kan per succesfactor worden aangeduid wat de relevantie is. Een '1' wil zeggen dat het een redelijk belangrijke succesfactor is. Een '2' is de score voor hele belangrijke succesfactoren. Een score '3' is tot slot van doorslaggevend belang voor succes in de betreffende omgeving. In een tabel zouden de scores er als volgt kunnen uitzien:

  SUCCESFACTOR             MKB   Groot  Publiek		
  Leider zijn             3    3    3
  Time management en doelgerichtheid  3    2    2
  Situationeel acteren         1    3    3
  Zelfreflectie            3    2    2
  Ambitie               3    3    3
  Concrete visie en strategie     2    3    1
  Gecertificeerde kennis        1    3    3
  Praktijkervaring           3    2    2
  Geluk hebben             1    1    1
  Politiek bedrijven          1    2    3
  Netwerken              3    3    3
  Inspiratie en zingeving       2    2    2
  Succes hebben            2    3    2
  Persoonlijke marketing        2    3    3		
  Ondernemerschap           3    2    1		
  Gezond verstand           3    3    3		

MKB = Midden- en kleinbedrijf
Groot = Grotere ondernemingen
Publiek = (Semi-)overheidsinstellingen

Het is natuurlijk onmogelijk om de 'succesformule' te presenteren. Waarschijnlijk zijn er ook vele wegen die succesvol naar Rome leiden. We zijn dan ook benieuwd naar uw ervaringen en uw mening ten aanzien van succesfactoren voor managers. We wensen in elk geval iedereen veel succes toe als manager, maar vooral ook veel geluk als mens.


Tip! Leer thuis meer over management en marketing via de NHA:

Cursus basiskennis management
Cursus hoger management
Cursus bedrijfsorganisatie
Management
Cursus marketing oriëntatie
Cursus marketing NIMA A
Cursus marketing NIMA B
Cursus reclame
Cursus marketing en PR


Deze tekst is samengesteld door medewerkers van Management Start.

Reageer op dit artikel...